تیم مدیریت

President: مدیر:
Mehryar Andacheh مهریار انداچه
Vice President: معاون مدیر:

Hossein Akrami

حسین اکرمی

Treasurer: مدیر مالی:
Hamidreza Cheraghi حمید رضا چراغی
Board of Directors: هیئت مدیره:

Mohammad Ali Jannatkhah

Hossein Sarmeh

Mohammad Ali Toufighi

محمدعلی جنت خواه

حسین سرمه

محمدعلی توفیقی

Head of Public Relations: مدیر روابط عمومی:

Amir Hossein Behroozi Bakhsh

امیرحسین بهروزی بخش

Public Relation Team: تیم روایط عمومی:

Ali Rajaie

Mohammad Ali Payan

علی رجایی

محمد علی پایان

 

bigtheme